Vliv světla na člověka

Vliv světla na člověka

Světlo je nepostradatelný element, který udržuje při životě všechny živé organismy. Je důležitým faktorem pro většinu procesů probíhajících v živých organismech, který disponuje speciálními mechanizmy jeho přijímání a využívání. Většina biochemických a biofyzikálních procesů v organismu probíhá za účasti světla. Tyto procesy jsou základem jeho léčivého působení.

Foton

Světlo – to jsou okem viditelné elektromagnetické vlny. Tyto vlny, které představují oscilující elektromagnetické pole, se pohybují vysokou rychlostí (ve vakuu – 300tos. km/s). Světlo je pulzující proud zhuštěné energie (fotonů), který vzniká přeskočením elektronu v atomu na nižší orbity. Prostor kolem nás je naplněn světlem – fotony – různých druhů, od kosmických (hvězdy, slunce) po pozemské (oheň, žárovky atd.), které se pohybují všemi směry.

Živé organismy jsou velmi citlivé na celé spektrum elektromagnetického záření. Jeho základní parametry jsou délka a frekvence.

Význam parametrů světla

Spektrum pro využití světla na léčivé účely je třeba znát, jakým způsobem působí jednotlivé rozsahy světelného spektra (od fialového po červené). Např. modré světlo je účinné při léčbě akné, a částice hemoglobinu potřebují červené světlo (660 nm), aby se začaly aktivně podílet na přeměně kyslíku a uhlodioxidů. Další nárůst vlnové délky způsobuje zvýšení teplotního účinku záření, to se projevuje v rozsahu infračerveného světla (nad 880 nm). Toto světlo je charakteristické největší schopností pronikání.

Co je to infračervené světlo

Infračervené světlo je částí spektra záření, které se šíří od Slunce. Infračervené světlo je okem neviditelné, ale cítíte ho jako teplo pronikající do vaší pokožky. Je to forma energie, která zahřívá předměty přímo, díky procesu zvaném konverze, bez toho, aby se zahříval vzduch mezi zářičem a zahřívaným předmětem.

Základem léčby infračervenými paprsky je vědecky ověřené ozařování určitých míst tak, aby vyvolalo fyziologickou reakci pokožky. Kdykoliv světlo dopadá na jakýkoliv materiál nebo látku, musíme si uvědomit, že energie, kterou světlo nese, je obsažena v malých částečkách – fotonech. Dá se říci, že foton nese energii jedné vlnové délky daného světla. Jak se mění vlnová délka, mění se rovněž energie ve fotonech. S rostoucí vlnovou délkou poměrně klesá množství energie v jednotlivých fotonech.

Pulzování světla je velmi důležitý faktor, protože každá částice, která vysílá své kvantové energie a komunikuje s jinými částicemi, je „zvyklá“ na přesně takový (přerušovaný) způsob přijímání elektromagnetické energie. Optimální frekvence tohoto pulzování je závislá na parametrech konkrétních částic – druhu tkání a charakteru postižení (onemocnění).

Jak světlo působí na lidský organismus – oči?

Oči

Člověk je schopný rozlišit světelné vlny viditelného spektra (380-780 nm). Zrakový systém přeměňuje elektromagnetické vlny na nervové impulsy, které „kreslí“ v mozku obraz – to je viditelný způsob přijímání světla. 90% informací přijímáme díky zraku. Tyto informace mají vliv na naše pocity, pracovní schopnosti a obranyschopnost.

Vliv světla na buňky

Člověk vidí dokonce i přes pokožku. Elektromagnetickou energii nevyužíváme jen díky zraku. Povrch pokožky, na kterou dopadá světlo, je mnohonásobně větší než povrch sítnice oka. V tkáních, které absorbovaly světlo, se spouští lavina fotochemických procesů. Optické vlastnosti živých tkání pomáhají pronikat světelné energii různými směry. Nastává difúzní absorbce světla po celém povrchu pokožky. Amplituda Je potvrzeno, že ve všech živých organismech – od nejjednodušších až po lidský – se nacházejí specifické enzymy citlivé na energii (NADPH-oxidáza a NO-syntáza), které fungují nezávisle na nervovém systému. Jejich citlivost závisí na frekvenci a amplitudě elektromagnetických (světlených) vln.

Citlivost buněk na elektromagnetické vlny je závislá na jejich funkčním stavu: větší je v buňkách nemocných, než v buňkách zdravých. To znamená, že k oslabení patologického procesu, který probíhá v buňkách, je nezbytná světelná energie. Ozařování červeným světlem nebo působení počátečního spektra infračerveného záření na tkáň (mezi jinými i v buňkách krve) způsobuje syntézu aktivních forem kyslíku (AFK) a oxidu dusného (NO). Díky tomuto procesu dochází k strukturální a funkcionální aktivaci buněk. Funkci AFK a NO vědi spojují se dvěma enzymy, které mají schopnost přijímat viditelné světlo a infračervené záření, což znamená, že mají schopnost „buněčného zraku“. AFK a NO lehce pronikají přes různé tkáně v organismu. Díky AFK a NO probíhá jeden z nejdůležitějších léčivých efektů červeného a infračerveného světla, který je založený na stimulaci buněk krve přes pokožku, a také na pozitivních změnách v celém krevním oběhu, při lokálním působení světla.

Další články: